Dostava od 36kn
Besplatna dostava iznad 599 kn
Povrat robe 14 dana
Isporuka do 5 radnih dana

Povrat-reklamacija robe i jednostrani raskid ugovora

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko kupac jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko kupac ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio kupcu obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je kupac primio tu obavijest.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora ispuniti obrazac za jednostrani raskid ugovora i poslati u Booster d.o.o. o prije isteka roka od 14 dana elektroničkom poštom na adresu: info@booster.hr.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe na adresu: Booster d.o.o., Kanalska ulica 2g, 10250 Lučko.

Booster d.o.o. nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Booster d.o.o..

Booster d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Booster d.o.o.  ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Booster d.o.o.  o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Booster d.o.o..

Kupac je dužan proizvod koji vraća u Booster d.o.o. vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom.

Sve troškove povrata proizvoda kupac je dužan snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe putem internet trgovine. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije na bilo koji način umanjiti vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom Booster d.o.o. će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Booster d.o.o. će dostaviti kupcu bez odgađanja na adresu e-pošte.

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Booster d.o.o. mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je proizvod vraćen na adresu vratiti kupcu sve što je isti platio na temelju ugovora.

Pravo na raskid ugovora nije moguće u slučaju da kupac želi vratiti korištene proizvode.

 

Obavjest o načinu podnošenja pisanog prigovora

Molimo kupce da sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, pošalju u Booster d.o.o. putem elektroničke pošte na info@booster.hr ili poštom na adresu: Booster d.o.o., Kanalska ulica 2g, 10250 Lučko.

Prilikom podnošenja prigovora koji nije upućen elektroničkom poštom bitno je navesti točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi kako bi Booster d.o.o. bio u mogućnosti dostaviti Vam odgovor u zakonskom roku.

Odgovor na prigovor kupca Booster d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.  

 

Rješavanje sporova

U slučaju eventualnog spora Booster d.o.o.  i kupac će spor pokušati riješiti mirnim putem.

Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, nadležan će sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava, osim ako primjenjivi propisi ne propisuju drugačije.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje. 

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije Internetsko rješavanje sporova I Europska komisija

 

Materijalni nedostaci

Booster d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke poslanog proizvoda.

Nedostatak postoji:

  1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet
  2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata Booster d.o.o.
  3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
  4. kad je Booster d.o.o. predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
  5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Booster d.o.o., proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)

 

Kupac je obvezan obavijestiti Booster d.o.o.  o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 30 dana od dana kad je otkrio nedostatak. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Booster d.o.o. u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Booster d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što prođe jedna godina od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka jedne godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Booster d.o.o., osim ako je Booster d.o.o.  prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Booster d.o.o.  može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

  1. uklanjanje nedostatka
  2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka
  3. sniženje cijene

 

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Booster d.o.o.  naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Booster d.o.o.  nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Booster d.o.o.  neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja Booster d.o.o.  može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Booster d.o.o.  u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Booster d.o.o.  da ugovor održava na snazi.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.